ORSEE-ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
DECISION-MAKING LABORATORY

 
Pääsivu
 Ilmoittaudu
 
Kalenteri
 
Säännöt
 
Tietosuojaseloste
 
UKK-FAQs
 
 Impressum
 Yhteystiedot


TietosuojaselosteTietosuojaseloste laadittu 11/2020

EUn tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi DMLabin päätöksentekokokeisiin ja kyselytutkimuksiin

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Tampereen korkeakoulusäätiö sr (y-tunnus 2844561-8)

Tampereen yliopiston päätöksentekolaboratorio (DMLab), Politiikan tutkimus

Keskustakampus: Pinni A, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere, SUOMI

Puhelin +358 (0) 294 52 11 (vaihde)

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: dpo(a)tuni.fi2. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Projektitutkija, Hanna Björkstedt, hanna.bjorkstedt(a)tuni.fi

Osoite: Politiikan tutkimus, Pinni A, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere3. Tutkimuksen suorittajat

Päätöksentekolaboratorion (DMLab) tutkimusten vastuullinen professori: Kaisa Herne, kaisa.herne(a)tuni.fi.

Osoite: Politiikan tutkimus, Pinni A, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere.

Päätöksentekolaboratoriota koordinoi Tampereen yliopiston politiikan tutkimus, joka vastaa DMLabin ja sen tutkimusrekisterin ylläpidosta. Lisäksi laboratoriossa päätöksentekokokeita tekevät muiden yliopistojen vierailevat tutkijat. Tutkimuskäyttöä varten kerättyjä tietoja on oikeus käsitellä Tampereen yliopiston tutkijoilla ja työntekijöillä sekä tutkimuksen tekoon osallistuvilla vierailevilla tutkijoilla.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään yhteydenottoihin Tampereen yliopiston päätöksentekolaboratorion -tutkimushankkeissa sekä laboratoriossa tehtävään tutkimustyöhön. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Henkilötietojen antamiselle ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa velvoitetta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 -kohdan mukaisesti. Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohta 2j5. Mitä tietoja käsittelemme?

Rekrytointipoolin sisältämiä henkilötietoja ovat nimi, sukupuoli, äidinkieli, asiointikieli, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, maakunta, syntymäaika, sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Taustatietoja ovat opintoihin liittyvät tiedot, kuten koulutus ja pääaine, opintojen alkamisvuosi sekä ammatti. Ilmoittautumis- tai osallistumistietoja ovat aikaisemmat ilmoittautumiset, aikaisemmat kokeet, saapumatta jättämiset sekä rekrytointikanava. Tutkittava hyväksyy rekrytointijärjestelmästä saatavien taustatietojen käytön tutkimustarkoitukseen hyväksymällä säännöt ilmoittautumisen yhteydessä.6. Mistä keräämme tiedot?

Yhteydenottotiedot kerätään Tampereen yliopiston opiskelijajärjestöjen postituslistoilta ja rekisteröidyiltä itseltään. Näitä ovat henkilöt, joilla on tai on ollut osallistumissuhde tutkimustoiminnassa rekisterinpitäjään (Tampereen yliopisto) tai hoidettu yhteydenotto opiskelusuhteen kautta. Muut henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään.7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja, joiden perusteella vastaaja voi olla tunnistettavissa, käsittelevät ainoastaan Tampereen yliopiston päätöksentekolaboratorion tutkijat, eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä (DMLab) siirtää aineistoa tutkimuksen tekoon osallistuville tutkijoille. Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kun hankkeen päättymisestä on kulunut yksi vuosi, kyselyvastaukset arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon anonymisoituina luovutettavaksi kaikkien käytettäväksi.8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Tutkimuksissa kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Paperiset kyselylomakkeet säilytetään Tampereen yliopiston erillisessä lukittavassa tilassa, johon on rajattu pääsy sekä kulunvalvonta. Tietokantoihin tallennetut tiedot on suojattu rajatuin käyttövaltuuksin, salasanoin ja palomuurein. Suorat tunnistetiedot poistetaan aineistosta analyysivaiheessa.

 • Koehenkilörekisterin yksittäisen koehenkilön tietoja ei yhdistetä kokeissa saataviin tuloksiin, tulosten käsittely tapahtuu aina kokonais- ja/tai jakaumatasolla
 • Yhteys-, tausta- ja ilmoittautumistietoja voivat muokata ainoastaan koehenkilörekisterin käyttöoikeuden saaneet Tampereen yliopiston toimihenkilöt sekä ilmoittautunut koehenkilö itse omassa profiilissaan
 • Erillisiä kyselytutkimushankkeita varten kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia tutkimuksen toteuttamiseksi, kuitenkin viimeistään kunkin tutkimushankkeen päättyessä.
 • 9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

  Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
 • Henkilökohtaiset tiedot ovat nähtävissä ja muutettavissa kirjautumalla ilmoittautumisjärjestelmään DMLab-sivustolla

  Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan tietyissä tapauksissa poiketa lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun toimisto

  Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

  Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

  Vaihde: 029 56 66700

  Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi  10. Kehen voit olla yhteydessä?

  Kaikki tätä ilmoitusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.


  LISÄKSI

  Tampereen yliopiston päätöksentekolaboratoriota (DMLab) sitoo TENKin tutkimuskäytännöt.

  Sinulla on oikeus tehdä valitus, mikäli koet että kokeen aikana sinusta kerättyjä arkaluonteisia tietoja ei ole pidetty luottamuksellisina.

  Valitukset tulee osoittaa Tampereen yliopiston rehtorille.

  Loukkausepäilyn ilmoituslomake
  Kysymyksiä? Ota yhteyttä: dmlab@tuni.fi.